Rada Nadzorcza PKS w Stalowej Woli S.A. zaprasza do składania ofert na:

przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A.
z   siedzibą  w Stalowej Woli
 
zaprasza
 
uprawnione podmioty do składania ofert na:
 
przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.
 
I. Od biegłego rewidenta oczekujemy:
1. Gotowości do obecności na Zwyczajnym/Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy rozpatrującym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji. Koszty uczestnictwa w Zwyczajnym/Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ponosi biegły rewident.
2. Gotowości do obecności na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu Opinii i Raportu  z badania. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.
3. Przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu Spółki    (w formie tzw. listów do Zarządu) informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółki.
II. Oferta winna zawierać:
1. Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności (aktualny odpis z właściwego rejestru), wpis do rejestru biegłych rewidentów (zaświadczenie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów), wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (zaświadczenie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów), informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
2. Oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej  i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
3. Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania ewentualnej konieczności uczestnictwa w Zwyczajnym/Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy lub posiedzeniach Rady Nadzorczej.
4. Cenę netto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania. Cena winna uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania. Do  ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Harmonogram określający metody i terminy prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego.
6. Ostateczny termin przeprowadzenia badania ostatecznego wraz z przekazaniem opinii i raportu (w pięciu egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej) ustala się na dzień    15 marca 2017 r.
7. Wykaz podmiotów badanych przez oferenta w ostatnich trzech latach.
8. Projekt Umowy.
III.  Pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą Opinii i Raportu z badania.
IV.  Pisemne oferty należy przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru lub złożyć osobiście w Sekretariacie Spółki w terminie do 20 października 2016 r. do godz. 14:00 na adres: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej  w Stalowej Woli S.A., ul. Ofiar Katynia 30, 37-450 Stalowa Wola w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016”.
V.  Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
VI. Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi do dnia 30 listopada 2016 r. w siedzibie Spółki. 
VII. Wszelkie informacje zainteresowani oferenci mogą uzyskać drogą telefoniczną pod nr tel. 15/842-58-11 wew. 20, lub drogą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
VIII.  Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
IX.  O wynikach przeprowadzonego postępowania Rada Nadzorcza w terminie 7 dni od dnia jego zakończenia powiadomi w formie pisemnej drogą pocztową wszystkich oferentów, którzy brali udział w przedmiotowym postępowaniu.

                       

 

 

Stacja Paliw | Cennik

       Monitorowana jakość               

Znajdź na stronie